Nieuwbouw Laagstraat 414-426

Beste Buurtbewoner,
Hierbij willen wij u op de hoogte stellen van de concept bouwplannen op de
hoek van de Laagstraat en de Fallastraat.
Zoals het er nu voor staat is de firma Schepers Bouw, in samenwerking met
Teken en Adviesbureau van Santvoort b
.v., voornemens een
appartementencomplex te realiseren op genoemde locatie.
Een beperkt aantal omwonenden zijn reeds geïnformeerd door van Santvoort.
Ook hebben wij als Stichting Blaarthem een oriënterend gesprek gehad met
vertegenwoordigers van de beide firma’s.
Daarbij hebben wij afgesproken dat alle omwonenden tussen Grieglaan,
Berliozlaan/Tarbotstraat enerzijds en Hoogstraat, Schumannstraat met
aanliggende hofjes anderzijds ook worden geïnformeerd en in de gelegenheid
worden gesteld om vragen te stellen en opmerkingen c.q. suggesties naar voren
kunnen brengen.
Medio september zal er, door de ontwikkelaars en in overleg met Stichting
Blaarthem, een bijeenkomst worden belegd waarbij de omwonenden aanwezig
kunnen zijn en er ruimschoots gelegenheid is voor het stellen van vragen of
plaatsen van opmerkingen of suggesties.
De concept plannen zijn ook in te zien op de website van Stichting Blaarthem

0 Reacties