Buurtcontract 2021

Korte terugblik 2020 : 

Een bewogen jaar, waarin het corona virus zorgde voor aanpassing en een andere manier van werken voor één ieder. Maar wat een flexibiliteit en geduld is er gevraagd van ons en nog steeds. Fysieke (grotere) bijeenkomsten werden meestal omgezet in digitale bijeenkomsten. Kleine fysieke afspraken konden zijn doorgang wel hebben met uiteraard inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Een veelvoud van mailverkeer, appberichten of bellen. We laten ons niet verslaan en gaan door met de ingezette weg.
Wat betekende dit voor de afstemming en konden projecten/activiteiten wel doorgaan? 

Jazeker! Maar wel in een aangepaste vorm. 

Toekomst voor de jeugd: Zo kunnen we vaststellen dat we een start hebben gemaakt met de aanpak van het trapveldje in de Offenbachlaan. Er zijn een aantal toestellen geplaatst om in de openbare ruimte al te kunnen sporten.  We hopen begin 2021 het beoogde veldje gerealiseerd te hebben.

Veilige en leefbare woonomgeving: Het plan om de illegale bijzet tegen te gaan is uitgevoerd. Een aantal interventies zijn hierop bedacht. Schone buurtcoaches gaan langs de containers en gaan in gesprek met buurtbewoners met als doel om bewustwording te creëren. Zij hebben een toooltas met allerlei informatie die ze gebruiken in het gesprek. Containertuintjes zijn geplaatst en buurtbewoners hebben een ‘druppel’ in ontvangst mogen nemen om een ondergrondse container te openen. 

Woonoverlast: In mei 2020 zijn de nieuwe regels voor kamerbewoning ingegaan. Dit heeft kaders met zich meegebracht om te komen tot adviezen alvorens over te gaan tot het verlenen van een vergunning. Ook zijn er weliswaar panden gecontroleerd, maar bij hoge uitzondering door Corona.

 

Opgaven voor 2021: 

Voor 2021 zijn de thema’s nagenoeg hetzelfde gebleven. Het zijn dan ook de thema’s waar een lange adem voor nodig is. Qua aanpak bij die thema’s gaan we door op de ingeslagen weg en zetten vervolgstappen waar dat nodig is.

Een belangrijke verandering is het feit dat we extra gaan inzoomen op de aanpak van de problematiek in het deelgebied in/nabij de Offenbachlaan. Uit analyses komt naar voren dat dat het meest kwetsbare deel van Blaarthem is. Waar relatief veel mensen wonen in een kwetsbare positie met vooral relatief veel ‘achter de voordeur problematiek’ (werkloosheid, bijstand, lage inkomens, lage opleiding, eenoudergezinnen, schulden, bewoners met een ‘rugzakje’ vanuit verschillende instanties). Daarnaast gevoelens van onveiligheid, lage meldingsbereidheid, afvalproblematiek, veel anonimiteit. Bij het besluit voor de aanwijzing van actiegebieden voor 2021 en 2022 dat door het college van B&W is genomen, is het deelgebied in/nabij de Offenbachlaan daarom als actiegebied aangewezen. Dat betekent dat niet meer geheel Blaarthem een actiegebied is. Dat leidt ook tot een verschuiving in de beschikbare subsidie voor de bewonersorganisatie t.b.v. activiteiten. Voor het deelgebied blijft de subsidieregeling voor actiegebieden van toepassing en voor de rest van Blaarthem wordt de subsidieregeling voor niet-actiegebieden van toepassing. Voor die afschaling is een overgangsperiode van twee jaar mogelijk. Dus de opgave voor de samenwerkingspartners is enerzijds om de afschaling vorm te geven en daarbij de inzet te blijven plegen in geheel Blaarthem die nodig is om de leefbaarheid in stand te houden en de goede resultaten die behaald zijn niet af te breken. Anderzijds ligt er dus de opgave voor de samenwerkingspartners om samen te kijken welke extra inzet er in dat deelgebied in/nabij de Offenbachlaan gepleegd gaat worden om te werken aan de genoemde specifieke problematiek daar. Dat kan deels via de thema’s waar in geheel Blaarthem aan gewerkt wordt zoals die in het overzicht hieronder genoemd staan. En mogelijk zijn er voor het deelgebied nieuwe activiteiten, samenwerkingsverbanden en projecten nodig. Zodra de samenwerkingspartners in de loop van 2021 meer duidelijkheid hebben over de specifieke inzet en activiteiten voor het deelgebied Offenbachlaan zullen we die uitsplitsing ook in het buurtcontract zichtbaar maken.

  1. Toekomst voor de jeugd

Het veldje aan de Offenbachlaan zal begin 2021 volledig in gebruik genomen kunnen worden. Jeugd kan hier een potje voetballen, maar ook met eigen lichaamsgewicht trainen hier zijn. Dit is een pluspunt voor de buurt. Er zijn verschillende signalen vanuit verschillende buurtbewoners ter ore gekomen om dit uit te breiden. Sporten voor de jeugd kan ook worden beoefend in de voormalige internationale school. Zij hebben twee gymzalen waar men gebruik van kan maken.

2. Ontwikkeling grote vrijgekomen locatie. In 2020 is een grote slag geslagen met het plaatsen van 8 tijdelijke bewoners (waarvan er 1 de huismeester is die zorgt dat alles goed loopt binnen en buiten de Internationale School) Ook zitten er inmiddels een aantal maatschappelijk ondernemers in die daar hun werkruimte hebben. De gebiedsontwikkeling achter de schermen gaat door en er zijn inmiddels slagen geslagen. De buurt wordt nauwlettend geïnformeerd. Er worden Conciërges ingesteld die vanuit de Internationale School werken. Deze personen zijn veel in de wijk aanwezig. Halen info op en zetten vragen van bewoners door naar de desbetreffende partijen. Iedere donderdag hebben de conciërges spreekuur in de Internationale school. Wanneer het weer mag en kan, zullen er activiteiten gaan plaatsvinden vanuit en met de bewoners/ondernemers in de Internationale school en de buurt/wijk. Een vergroting van de sociale cohesie en het creëren van draagvlak voor de gebiedsontwikkeling zal het doel zijn.

  1. Woonoverlast

Voor 2021 hebben we vanuit de gemeente het voornemen om wederom panden te (her) controleren. De samenwerkingspartners leveren ieder hun bijdrage. Dit kan zijn in de vorm van fysieke aanwezigheid alsook het melden van overlast gevende situaties via mail, app etc. De controles worden in een brede context worden uitgevoerd. Voldoet het aan brandveiligheid , illegale verhuur, zijn er bouwkundige gebreken e.d.

  1. Veilige en leefbare woonomgeving

Het project aanpak ondergrondse containers heeft in de zomer het proces doorlopen. Dat wil niet zeggen dat we in 2021 niets meer doen. Ook hierin blijven de uitdagingen bestaan zoals het monitoren, evalueren en indien mogelijk bijstellen met andere interventies. Er zal gekeken en gezocht worden naar extra schone buurt coaches. Deze hebben we nodig om de bewustwording te creëren. Het betreft niet enkel de Offenbachlaan waarbij de schone buurtcoaches hun rondes maken. We willen dit breder gaan trekken en willen een intensievere samenwerking met andere partijen (bv Ergon) op gang brengen.

  1. Vergroten van veiligheidsgevoel/veiligheid

In 2021 wordt in het stadsdeel het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGGW) verder ontwikkeld. Dit betekent dat in de gebiedsaanpak een nog sterkeresamenhang van programmering zal gaan plaatsvinden. De huidige gebiedsgerichte samenwerking met veiligheid wordt dan ook uitgebreid met onder andere het sociale domein. De fysieke aanwezigheid vanuit de partners in de buurt geeft weer aanknopingspunten om dit thema uitvoerig en aandachtig te bespreken maar ook te komen tot concrete acties om het veiligheidsgevoel te versterken. Bewoners melden via de buitenbeterapp, woonoverlast app of signaleren via de wijkagent. Het aansporen om te melden gebeurt door vrijwel alle partners.

  1. Vergroten sociale cohesie en zelfredzaamheid

WIJeindhoven is er voor alle inwoners van de gemeente Eindhoven die tijdelijk ondersteuning nodig hebben op het gebied van wonen, werken, ontmoeten, opvoeden, vervoer en inkomen. Oplossingen en mogelijkheden op een ondersteuningsvraag vinden we samen en bij voorkeur in je directe omgeving. In de buurt, bij buren, bekenden in de straat, familie, vrienden of kennissen. Elke mogelijkheid wordt afgestemd op je individuele situatie en behoeften. Want dan is de oplossing het best passend en meest duurzaam. Belangrijk daarbij is dat je zelf de regie houdt over je leven en doet wat mogelijk is, ook voor andere buurtbewoners. Zodat iedereen mee kan doen in de Eindhovense samenleving.

Buurt in Bloei

In Blaarthem is Buurt in Bloei van WIJeindhoven actief. Zij zorgen er met de buurt voor dat doelen van inwoners in de buurt en met de buurt bereikt kunnen worden. Zo verbinden ze vraag en aanbod van inwoners met elkaar, maar ook met verenigingen, stichtingen en ondernemers. Wil jij iets voor de buurt betekenen? Dan kun je samen met een verbinder onderzoeken waar jij energie van krijgt. Hoe je die kracht in kunt zetten en waar je de buurt kunt versterken.