2015 Kort verslag politiek debat

Kort verslag politiek debat 3 dec 2015 op de locatie Gagelbosch te Eindhoven.

Aanwezig namens de stichting Blaarthem waren: Kristien Vermeer en Berty Terra

In maart 2014, voor de gemeenteraadsverkiezingen, debatteerden de leden van OVO (stichting Overlegorganisatie voor ouderen in Eindhoven) met de politieke partijen.

Het  debat van 3 december is een ‘tussenbalans’, om na te gaan wat de politiek de laatste twee jaar voor ouderen heeft bereikt.  Dit op het gebied van wonen, veiligheid, welzijn, zorg, participatie en communicatie.

Er waren ongeveer 100 deelnemers, vertegenwoordigers van vele organisaties uit geheel  Eindhoven. Het debat werd  door de heer Hans Horsten op een prettige manier geleid.  De volgende politieke partijen hadden afgevaardigden gestuurd voor dit debat:  Brede beweging linksom;   D66;  VVD;  Christen Unie;  CDA.

De partijen  uit het college van Burgemeester en wethouders (B&W) waren niet vertegenwoordigd, tot groot ongenoegen van de voorzitter van de OVO. (PvdA, SP, GroenLinks, overig?)

Er werd gedebatteerd over de volgende stellingen en thema’s:

1             Thema: armoede en werkloosheid onder ouderen

De verborgen armoede en de werkloosheid onder ouderen stijgen. Hoe zit dit in Eindhoven?

Dit is zeker een groot probleem. De kosten stijgen en sommige ouderen kunnen echt niet meer rond komen,  met bijvoorbeeld gezondheidsklachten en huurachterstanden als gevolg.

Bij  regelingen als  ‘bijzondere bijstand’ blijft nog geld over omdat mensen het niet weten te vinden. Ook Wijeindhoven in de wijken heeft taken en mogelijkheden tot bijstand en hulp. De participatiewet biedt ruimte tot het ontwikkelen van nieuwe initiatieven. Zo zoekt men ook naar bijverdienmogelijkheden bij de bijstand  als positieve prikkel. Vele oude regelingen zijn wegbezuinigd. De bijstand voor alleenstaanden zonder kinderen is erg laag. Ook al is er 20% toeslag vanuit de gemeenten Eindhoven. Er is een cliëntenraad Sociale zaken  met een brede vertegenwoordiging vanuit vele organisaties.  Problemen die gesignaleerd worden zijn:

  • Veel verborgen armoede.
  • De organisatie Wijeindhoven is nieuw en zich nog volop aan het ontwikkelen.
  • Woud aan regels, te moeilijk taalgebruik, ingewikkelde formulieren, te weinig flexibiliteit.
  • Omgaan met de computer vraag veel en is soms niet mogelijk.
  • Er komt meer laaggeletterdheid voor dan gedacht.

Ouderenbonden als KBO hebben ook ouderenadviseurs om mensen  bij te staan.  Er zijn reeds vele vrijwilligers actief in de wijken, ook vrijwilligers met professionele achtergronden. Ook jongeren springen bij. Er is een tabletproject van de KBO.

Wat betreft werk zijn er oudere en jongere adviseurs om mee te gaan naar bedrijven bijvoorbeeld. Er is geen doelgroepenbeleid.  Het begrip werk vraagt zeker om een herdefiniëring in de huidige tijd. Werk voor iedereen zal er niet meer komen. En het stigma op werkloosheid moet verdwijnen.  Kortom: er is heel veel te doen.

2             Thema Wijeindhoven.

De generalisten van Wijeindhoven zorgen ervoor dat er goed voor ouderen wordt gezorgd in Eindhoven of ligt het net even anders?

werk en inkomen                            zorg en opvoeding                         vervoer (mobiliteit)

huishouding en klussen                               wonen en ontmoeten

De organisatie is zich snel aan het ontwikkelen en wil de zorg en ondersteuning in de wijken zelf en dicht bij de mensen organiseren.  Tot nu toe is de organisatie nog niet erg zichtbaar, ook al wordt daar zeker veel aan gedaan. Het ontwikkelen van de werkzaamheden en de organisatie is een leertraject, samen met de wijken en de gemeente.  Daarnaast zijn er ook bezuinigingen op zorgkosten en bijvoorbeeld op de schuldhulpverlening en huishoudelijke hulp.  Dit zijn de omstandigheden waarin wij als burgers van de wijken en de medewerkers van Wijeindhoven voor staan.

Er zal onderzoek gedaan worden naar de effectiviteit van Wijeindhoven. Daarnaast is het de bedoeling dat er in ieder wijk een bewonerspanel komt  t.b.v. Wijeindhoven.

3             Thema wonen

Moeten ouderen en vluchtelingen straks met elkaar concurreren om de sociale woningbouw in de stad?

Het is een tendentieuze stelling.  Bewoners hebben rechten  en willen betrokken zijn. Het kost echt veel tijd.

Er zijn initiatieven  van mensen zelf om toekomstbestendig wonen  voor ouderen te ontwikkelen. Er zijn op dit moment te weinig betaalbare woningen voor ouderen en in het kader van de participatiemaatschappij loopt Eindhoven achter.   Thuis blijven wonen is belangrijk terwijl er tegelijk meer valongelukken zijn.  In de WMO zijn er schurende regels bij een op controle gericht systeem.

Gewerkt wordt aan slimme verbanden  tussen MKB – verenigingen – onderwijs – bedrijven – burgers en gemeente. Er is al veel meer samenwerking onder ambtenaren. Appartementsgebouwen in de wijk dragen bij aan doorstroming, mits betaalbaar.

Initiatieven komen op gang. Zo is er een project van zorgwachten, waarbij mensen uit de bijstand een opleiding volgen om daarna anderen weer te kunnen ondersteunen.

4             Thema: vrijwilligers en mantelzorgers

Eindhoven zit goed in zijn vrijwilligers en mantelzorgers of worden ze overvraagd?

Er zijn subsidiemogelijkheden om meedoen en participatie te ondersteunen. Tegelijk zijn subsidieregels vaak ingewikkeld. Bestuurskosten en excursies zijn niet subsidiabel. Eenvoud in regelgeving is echt gewenst. De gemeente werkt met leespanels om de taal meer toegankelijk en duidelijk te maken. Minder ambtelijke taal, en niet meer regels dan nodig. Dit vraagt ook een omslag in houding. Niet alles kapot willen regelen uit angst voor misbruik. Meer sturen op vertrouwen en minder op wantrouwen.  Dit blijft een aandachtspunt.

Stap Voorwaarts

De wet op de burgerparticipatie vraagt om een nieuw rol van de gemeente en haar burgers.  Het is een tijd van transitie, van veranderingen en kantelingen.  De eigen verantwoordelijkheid van burgers en gemeenschappen wordt groter. Er komt meer ruimte voor initiatieven, vertrouwen, eigen budget en controle.  Er zijn zoveel actieve ouderen. De regeldruk is nog steeds erg groot.  Ook de OVO werkt aan subsidieregelingen, een woonvisie en verbeteren van communicatie. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt, zeker ook waar regeldruk en de ingewikkeldheid van regelingen nog zoveel aandacht vragen.

Tot zover dit korte verslag. Er is veel gezegd over wat er allemaal speelt. Dit is te veel en te divers voor een meer overzichtelijk verhaal.  Daarom zijn in dit verslag vooral problemen, aandachtspunten en ontwikkelingen beschreven.

Met vriendelijke groet

Kristien Vermeer en Berty Terra