Reglement rommelmarkt 2022

Met uw deelname aan de rommelmarkt verklaart u op de hoogte te zijn van en akkoord te zijn met onderstaand reglement.

1.Inschrijving

 1. Vanaf het moment van publicatie op de website van Stichting Blaarthem en/of publicatie in de publicatieborden of de flyer deur aan deur verspreid is, is inschrijven mogelijk. Inschrijving is mogelijk voor bewoners en inwoners van stadsdeel Blaarthem of aangrenzende wijken.
 2. Inschrijven is alleen digitaal mogelijk via de website van Stichting Blaarthem
 3. De kraamhouder is verantwoordelijk voor het naleven van dit reglement en is tevens degene die de kraam fysiek beheert.
 4. Bij inschrijving is het verplicht om alle velden in te vullen zoals: volledige naam, woonadres, wie is kraamhouder, mailadres en telefoonnummer. Indien u niet over een mailadres beschikt geef dan aan hoe wij u digitaal kunnen bereiken.
 5. De kosten van een kraam zijn enkel borgkosten en bedragen €25 per kraam, indien aan alle voorwaarden van dit reglement is voldaan worden de borgkosten aan de naamhouder geretourneerd, zie voor de voorwaarden ook artikel 4, lid B.
 6. Per ingeschreven woonadres is het reserveren van een (1) kraam mogelijk.
 7. Het inschrijven op een marktkraam is mogelijk tot en met 18 september.
 8. De kraam is 200cm x 80cm groot en heeft een gekleurde overdekking (kapzeil), het aantal kramen is gemaximaliseerd op 50 stuks.
 9. Toekenning van een kraam kan enkel zodra de borgstelling (€25), gecontroleerd, op de rekening staat van Stichting Blaarthem.
 10. De toekenning gebeurt digitaal, krijgt u een negatieve toekenning dan zijn alle kramen (maximaal 50) al toegekend en zal het eventueel overgemaakte geld direct worden teruggestort.

2.Betaling

 1. Betaling kan, na de digitale inschrijving op de website van Stichting Blaarthem, via een overboeking naar bankrekening NL91 RABO 0154 5340 64 t.n.v. Stichting Blaarthem onder vermelding ROMMELMARKT.
 2. Indien u op geen enkele manier de mogelijkheid heeft dit digitaal te verwerken neem dan contact op met de secretaris van Stichting Blaarthem, secretaris@stichtingblaarthem.nl of mobiel 06 53 74 43 24

3. versnaperingen

 1. Het aanbieden van versnaperingen, warme dranken, koude dranken en broodjes is exclusief voorbehouden aan Stichting Blaarthem.
 2. Gratis wordt aangeboden:
  1. Warme koffie, warme thee en koude frisdrank (limonade)
 3. Tegen betaling a €1 per broodje.
  1. Witte zachte broodjes (kadetjes) goed gevuld met kaas of ham.
 4. Stichting Blaarthem zal de gelden van de broodjes/ kop groentesoep doneren aan een goed doel. Het goede doel dit jaar zal zijn KWF Kankerbestrijding.

4. opstellen/inrichten aan begin rommelmarkt

 1. U kan vanaf 12.00 uur op het terrein om te beginnen met opstellen/inrichten.
 2. Vanaf 13.00 uur zal bij afwezigheid uw reservatie verlopen en kan uw kraamplaats worden toegewezen aan een andere deelnemer (geen recht op retournering van het inschrijfgeld à €25).
 3. Het is toegestaan om het terrein op te rijden met uw wagen, maar na het uitladen dient u deze meteen te verzetten en elders te parkeren. Het is niet toegestaan uw auto bij de kraam te laten staan. Volg eventuele aanwijzing aangegeven door de organisatie.
 4. Teneinde het opstellen/inrichten van de kraam zo vlot mogelijk te laten verlopen voor iedereen, dient u zo snel mogelijk uit te laden en dan eerst uw wagen te verzetten, vooraleer u verder uw spullen uitpakt en uw kraam begint op te stellen.
 5. Uw wagen verzetten kan op de parkeerplaats(en) Karel de Grotelaan (winkelplein) of op de openbare weg, parkeer netjes en veroorzaak geen overlast naar andere weggebruikers of bewoners, tijdens dit evenement kan er door de Boa’s extra worden gecontroleerd!
 6. Alle wagens dienen uiterlijk om 13.00 uur van het terrein verwijderd te zijn, uitzondering met expliciete toestemming van de organisatie.

5. Toegestane en verboden goederen

 1. Het is enkel toegelaten om te verkopen: Allerhande tweedehands goederen, rommel, antiek, brocante, curiosa, allerhande verzamelingen, kledij, speelgoed, …
 2. Het is verboden op de rommelmarkt volgende artikelen te verkopen of gratis aan te bieden:
  1. Alle voedingsmiddelen ( frieten, hotdogs, hamburgers, braadworsten, snoepgoed, belegde broodjes, dranken enz.)
  2. Levende dieren, kopie van Cd’s, en cassettes of andere mediadragers en artikelen, waarvan de verkoop op openbare markten verboden is.
  3. Publicaties die de goede zeden aantasten, ivoor, opgezette dieren, farmaceutische producten, wapens en onderdelen van wapens, munitie, rookwaren en alle andere goederen waarvan de verkoop verboden is door het KB van 3 april 1995 (wetgeving op de ambulante handel).
  4. Nieuwe artikelen mogen eveneens niet verkocht worden in die mate dat ze naar aantal en uitzicht gangbare handelswaar kunnen zijn.
 3. Goederen, die strijdig met dit artikel aangeboden worden, zullen door de inrichters verwijderd worden en in bewaring gehouden worden tot na de rommelmarkt. Overtredingen van de wetgeving op de ambulante handel en handelingen strijdig met dit reglement worden aan de bevoegde overheden gemeld.

5. Opruiming aan einde rommelmarkt

 1. Bij opruiming worden afval, dozen en alle andere verpakkingsmaterialen terug meegenomen door de deelnemer, alsook niet-verkochte spullen. Iedere deelnemer laat zijn/haar kraam in dezelfde omstandigheden zoals hij/zij deze aantrof bij aanvang.
 2. U krijgt uw borg geretourneerd, maximaal 5 werkdagen na dit evenement, op voorwaarde dat u uw kraamplaats netjes hebt achtergelaten, en u niet vroeger de rommelmarkt verlaten hebt, het is aldus niet toegestaan dat u reeds een uur op voorhand ingepakt bent om dan te wachten tot 17.30 uur voor uw borg, of dat u hier speciaal voor terugkomt.
 3. Uitzonderingen hierop, zoals bij noodgevallen of zeer veel neerslag of wind, kunnen enkel worden toegestaan mits expliciete en voorafgaande toestemming van de organisatie. Bij een occasionele bui kan u best uw kraam afdekken met een zeil of plastic.

6. Diversen

 1. Indien u om redenen niet aanwezig kan zijn op de rommelmarkt waar u voor hebt gereserveerd, dient u dit zo snel mogelijk doch uiterlijke 24 uur vooraf te melden aan de organisatie. Bij niet voldoen vervalt uw recht op retourneren van het inschrijfgeld.
 2. In geval van ongeval, noodgeval of enig ander geval van overmacht en op verzoek of bevel van de organisator, politie, hulpdiensten en alle andere bevoegde personen, kan iedere kraamhouder verzocht worden de verkoopruimte vrij te maken en vrij te houden. In voorkomend geval is noch terugbetaling van de deelnamekosten, noch enige andere vergoeding voorzien.
 3. Door deelname verklaart iedere deelnemer zich akkoord met dit reglement. Geschillen die voortvloeien uit situaties die niet in dit reglement zijn opgenomen, worden ter plaatse en zo spoedig mogelijk, in de meest gunstige zin opgelost. Deelnemers (kraamhouders en/of bezoekers) die zich niet schikken naar het reglement of naar een overeenkomst na geschil, worden verzocht onmiddellijk de rommelmarkt te verlaten. In voorkomend geval is terugbetaling van de deelnamekosten noch enige andere vergoeding voorzien.
 4. Stichting Blaarthem is in geval van een ongeval of andere ongewenst gebeurtenis niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiend schade, is het ongeval en/ of schade met opzet toegebracht zullen wij daarvan direct aangifte doen.
 5. Borgsommen die zijn vervallen of waar volgens dit reglement u geen recht meer op hebt zullen wij eveneens overmaken naar KWF Kankerbestrijding.
 6. Indien door het Covid-19 virus onverhoopt deze rommelmarkt niet gehouden kan/mag worden zullen wij de gemaakte borgstellingen terugstorten aan de naamhouder van de gereserveerde kraam. Alle ander gemaakte kosten zijn voor rekening van de organisatie.

Contact met de organisatie: info@stichtingblaarthem.nl